Voor vragen, neem dan contact op met ons door het invullen van deze contact pagina:
 


WeLove2Build "ONE click and GO"

1.Gratis uittesten en korting voor starters!

FREE ACCOUNTS

Via registratie kan je een gratis account aanmaken voor het uittesten van ons platform.
 
 • • Gratis account
  Hier kan je gratis gedurende 7 dagen het volledige platform testen.
  Na de proefperiode kan je kiezen voor een betalende account of tijdelijke gratis jobs account.

 • • Gratis jobs account
  Hier kan je gratis gedurende 30 dagen Uw jobs registeren, dit om vlugger aan personeel te geraken.
  Na de proefperiode kan je kiezen voor een betalende account.

 • • Korting voor starters
  Wij geven elke startende ondernemer die na 01/01/2016 zijn begonnen een korting van € 100,00 voor het eerste jaar.
  Van deze voordelen kunt u als startende ondernemer gebruik maken door uw KBO-nummer + GSM te verzenden naar info@welove2build.be

2. Doelstelling

De doelstelling van WeLove2Build is om een totaalpakket aan te bieden waarbij we aannemers, starters, particulieren en alle stakeholders met betrekking tot de bouwsector verbinden.
De focus van WeLove2Build is gebaseerd op een betere digitale samenwerking tussen aannemers & starters waarbij we administratieve vereenvoudiging naar een hoger niveau tillen, dit in enkele klikken van offerte tot btw-aangifte.

3. Voordelen

Wij brengen bouwaannemers samen!
Met als resultaat:
 
 • • MEER omzet
 • • GROTER netwerk
 • • EIGEN website
 • • Offerte/project programma
 • • Facturatiepakket
 • • …..

3. Overzicht kostprijs abonnement

 • • Starter aannemer klein
  € 395 excl. BTW/jaar
  (exclusief de tools offerte / facturatie /artikelen)
 
 • • Starter aannemer groot
  € 495 excl. BTW/jaar
  (inclusief de tools offerte / facturatie & artikelen)
 
 • • Aannemer klein
  € 595 excl. BTW/jaar
  (exclusief de tools offerte / facturatie /artikelen)
 
 • • Aannemer groot
  € 695 excl. BTW/jaar
  (inclusief de tools offerte / facturatie & artikelen)

ALGEMENE VOORWAARDEN

IMPORTANT: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van www.WeLove2Build.be
WeLove2Build BVBA houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik, informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. U zal steeds op de hoogte worden gebracht van deze wijzingen, waarna u 30 dagen de tijd zal hebben de overeenkomst te beëindigen indien u niet akkoord zou gaan met de wijziging.

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen respectievelijk de volgende betekenissen (waarbij verwijzingen naar het enkelvoud eveneens een verwijzing naar het meervoud impliceren):
 • • WeLove2Build BVBA: De vennootschap WeLove2Build B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Morelgem 31, in 9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele), en met ondernemingsnummer 0660.915.735.
 • • WeLove2Build: het platform dat toegankelijk is via www.WeLove2Build.be
 • • Particulier: eender welke (al dan niet geregistreerde) bezoeker van WeLove2Build die kosteloos de gewenste aannemer kan opzoeken.
 • • Betalende aannemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich via WeLove2Build registreert om zijn netwerk uit te breiden en na connectie opdrachten kan ontvangen met het oog om samen projecten te realiseren.
 • • Betalende starter: een natuurlijke of rechtspersoon die zich via WeLove2Build registreert om zijn netwerk uit te breiden en na connectie opdrachten kan ontvangen met het oog om samen projecten te realiseren.
 • • Gebruiker: iedereen die in gelijk welke hoedanigheid gebruik maakt van WeLove2Build

2. Contact

WeLove2Build BVBA kan gecontacteerd worden via de contactgegevens aangegeven op de pagina 'Contact'.

3. Gebruik en functies van WeLove2Build

3.1. WeLove2Build kan door elke Particulier gebruikt worden om:
 • • De gewenste aannemer op te zoeken en het consulteren van zijn aangemaakte pagina met realisaties en contactgegevens
 • • Door een geregistreerde Particulier kan WeLove2Build bovendien gebruikt worden om:
 • • De contactgegevens van de (onder)aannemers te gebruiken via een intern mailsysteem.
 • • Een offerte-aanvraag verzenden aan de hand van een vooropgestelde vragenlijst.
3.2. Door een geregistreerde Starter klein abonnement kan WeLove2Build gebruikt worden om:
 • • De aanvaarde offerte om te zetten in een factuur die via een TXT bestand kan geïmplementeerd worden in een boekhoudprogramma;
 • • Aanmaken van nieuwe gebruikers binnen eigen account;
 • • Beheer van de rol die de zelf aangemaakte gebruiker krijgt binnen hun eigen account;
3.3. Door een geregistreerde aannemer klein abonnement kan WeLove2Build gebruikt worden om:
 • • Algemene gegevens van hun activiteit te publiceren;
 • • Zich voor te stellen aan andere aannemers en Particulieren op basis van een beschrijving en realisaties;
 • • Plaatsen van vacatures binnen hun bedrijf;
 • • Interne mailing met andere geconnecteerde geregistreerde leden binnen WeLove2Build;
 • • Opbouwen van een netwerk;
 • • Projecten aanmaken;
 • • Aangemaakte projecten implementeren in een agenda en deze delen met zelfgekozen geconnecteerde aannemer(s)
 • • Aanmaken van nieuwe gebruikers binnen eigen account;
 • • Beheer van de rol die de zelf aangemaakte gebruiker krijgt binnen hun eigen account;
 • • Mogelijkheid bij registratie om niet in de zoekresultaten van Particulieren te verschijnen.
3.4. Door een geregistreerde Starter groot abonnement kan WeLove2Build gebruikt worden om:
 • • Algemene gegevens van hun activiteit te publiceren;
 • • Zich voor te stellen aan andere aannemers en Particulieren op basis van een beschrijving en realisaties;
 • • Plaatsen van vacatures binnen hun bedrijf;
 • • Interne mailing met andere geconnecteerde geregistreerde leden binnen WeLove2Build;
 • • Opbouwen van een netwerk;
 • • Projecten aanmaken;
 • • Aangemaakte projecten implementeren in een agenda en deze delen met zelfgekozen geconnecteerde aannemer(s)
 • • Aanmaken database voor contactgegevens zakenpartners;
 • • Klanten aan te maken;
 • • Artikelen/producten aan te maken;
 • • Opmaken van offertes;
3.5. Door een geregistreerde aannemer groot abonnement kan WeLove2Build gebruikt worden om:
 • • Algemene gegevens van hun activiteit te publiceren;
 • • Zich voor te stellen aan andere aannemers en Particulieren op basis van een beschrijving en realisaties;
 • • Plaatsen van vacatures binnen hun bedrijf;
 • • Opbouwen van een netwerk;
 • • Projecten aanmaken;
 • • Aangemaakte projecten implementeren in een agenda en deze delen met zelfgekozen geconnecteerde aannemer(s)
 • • Aanmaken database voor contactgegevens zakenpartners;
 • • Klanten aan te maken;
 • • Artikelen/producten aan te maken;
 • • Opmaken van offertes;
 • • De aanvaarde offerte om te zetten in een factuur die via een TXT bestand kan geïmplementeerd worden in een boekhoudprogramma;
 • • Aanmaken van nieuwe gebruikers binnen eigen account;
 • • Beheer van de rol die de zelf aangemaakte gebruiker krijgt binnen hun eigen account;
 • • Mogelijkheid bij registratie om niet in de zoekresultaten van Particulieren te verschijnen.
3.6. De informatie die opgenomen is onder de tabbladen Algemeen / Inhoud / Realisaties & Vacatures zijn openbaar.
3.7. Via het interne mailsysteem van WeLove2Build kunnen ingelogde Particulieren, Aannemer/Starter met elkaar communiceren. Deze communicatie is niet openbaar.
3.8. WeLove2Build BVBA garandeert niet dat WeLove2Build constant online zal zijn, maar stelt alles in het werk om excessieve downtime te vermijden. Een gebruikelijke downtime wegens onderhoud van de server, updates, pannes van communicatienetwerken etc. is uiteraard onvermijdelijk.
3.9. Alle informatie die via WeLove2Build door WeLove2Build BVBA wordt gepubliceerd, kan te allen tijde door WeLove2Build BVBA gewijzigd, gecorrigeerd of geactualiseerd worden.
3.10. WeLove2Build BVBA houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan WeLove2Build en kan naar eigen goeddunken de functionaliteit ervan uitbreiden, inperken of wijzigen.

4. Afwijzing van aansprakelijkheid

4.1. WeLove2Build BVBA maakt geen deel uit van de eventuele contractuele verhouding die tussen Aannemer/Starter en Particulier zouden ontstaan. Een contractuele verhouding tussen Aannemer/Starter en Particulier kan pas tot stand komen nadat deze partijen rechtsreeks met elkaar contact hebben gehad. WeLove2Build BVBA raadt aan om deze overeenkomsten schriftelijk vast te leggen; het interne mailsysteem van WeLove2Build is daarvoor geenszins geschikt.
4.2. In het kader van de exploitatie van WeLove2Build, treedt WeLove2Build BVBA niet op als borg, sterkmaker, vertegenwoordiger, agent, principaal, lasthebber, lastgever, vennoot of werkgever van enige (Onder)Aannemer dan wel Particulier.
4.3. De Aannemer/Starter en de Particulier die met elkaar een overeenkomst sluiten, verbinden zich ertoe om WeLove2Build BVBA te vrijwaren voor elke vordering die de Aannemer/Starter of Particulier tegen WeLove2Build BVBA zou instellen n.a.v. een geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of de uitvoering van genoemde overeenkomst.
4.4. De informatie die via WeLove2Build kan geconsulteerd worden over de Aannemer/Starter en de Particulier, wordt louter ter beschikking gesteld voor eigen rekening en op eigen risico. WeLove2Build BVBA en haar medewerkers (m.i.v. personeelsleden en bestuurders) voeren geen enkele redactionele controle uit op en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van WeLove2Build dan wel de correctheid van de gegevens op WeLove2Build, m.i.v. (1) de inhoud van de Offertes, (2) de raadpleegbare informatie over geregistreerde Aannemers (3) de informatie die via het interne mailsysteem van WeLove2build wordt gecommuniceerd. Evenmin dragen WeLove2Build BVBA en haar medewerkers (m.i.v. personeelsleden en bestuurders) & freelancers enige verantwoordelijkheid m.b.t. (1) (a) de hoedanigheid of de solvabiliteit van de Particulieren / Aannemers, (b) de rechtmatigheid of de veiligheid van de werken of diensten (c) de kwaliteit, volledigheid of wijze van uitvoering van de door de Aannemers aangenomen werken of diensten, (d) de tijdige en/of volledige betaling door de Particulieren / Aannemers, of voor (2) de geschiktheid van het interne mailsysteem van WeLove2Build voor enige communicatie die ertoe strekt om overeenkomsten tot stand te brengen, of om het bestaan daarvan te bewijzen.
4.5. WeLove2Build BVBA garandeert op geen enkele wijze dat Aannemers voldoen aan enige wettelijke eisen (m.i.v. vestigingsvereisten en vereisten inzake het uitoefenen van gereglementeerde beroepen). De rubrieken waarin de Aannemer/Starter staan vermeld, gelden evenmin als waarborg of indicatie voor het feit dat de betreffende Aannemer/Starter over de vereiste erkenningen en/of vergunningen beschikken om werken of diensten aan ten nemen die onder deze rubriek zouden ressorteren; Alle informatie aangaande Aannemers/Starters die aan Particulieren, Aannemers wordt kenbaar gemaakt (bvb. doch niet uitsluitend: informatie uit de Kruispuntbank der Ondernemingen, Ondernemingsloketten, Belgisch Staatsblad, etc.) is louter informatief. WeLove2Build BVBA geeft hiermede enkel informatie van derden weer. Het is aan de Aannemers/Starters/Particulieren om zich naar behoren te informeren.
4.6. WeLove2Build BVBA en haar medewerkers (m.i.v. personeelsleden en bestuurders) of freelancers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van de via WeLove2Build toegankelijke of ontvangen informatie, bestanden, links of websites. WeLove2Build BVBA raadt de Gebruiker aan om een anti-virus programma en een ‘firewall’ te gebruiken.
4.7. WeLove1Build BVBA wijst elke aansprakelijkheid af wat betreft de correctheid van de informatie ten tijde van de weergave ervan via WeLove2Build, die door de Aannemer zelf werd doorgegeven. Deze informatie betreft dus slechts een loutere indicatie naar best vermogen, en WeLove2Build BVBA raadt de Particulier/Aannemer, en elke andere Gebruiker van WeLove2Build aan om deze hoedanigheid zelf te controleren, voorafgaandelijk aan het sluiten van enige overeenkomst met een Aannemer/Starter, indien deze hoedanigheid enigszins van belang is voor het sluiten van een overeenkomst met de Aannemer/Starter. Hetzelfde geldt voor de hoedanigheid van de Aannemer/Starter die voortvloeit uit het lidmaatschap van een vakvereniging of federatie.
4.8. WeLove2Build BVBA behoudt zich het recht voor gebruik te maken van servers eender waar ter wereld, of om data eender waar te wereld op te slaan. WeLove2Build BVBA is niet gehouden om Gebruikers te informeren aangaande wijzigingen op dit vlak. WeLove2Build BVBA is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de Gebruiker.
4.9. Wat betreft de intellectuele eigendomsrechten van derden wordt verwezen naar de onderstaande bepalingen ter zake.
4.10. WeLove2Build BVBA behoudt zich het recht voor om accounts van Aannemers/Starters af te sluiten dan wel informatie die via deze accounts ter beschikking is gesteld naar eigen goeddunken te verwijderen. In voorkomend geval zal WeLove2Build BVBA op geen enkel wijze enige vergoeding verschuldigd zijn.
4.11. Enige aansprakelijkheid van WeLove2Build BVBA is steeds beperkt tot de bedragen die een Aannemer/Starter betaald heeft aan WeLove2Build BVBA, met een maximum gelijk aan deze bedragen betaalbaar op jaarbasis. WeLove2Build BVBA kan op geen enkel ogenblik en op geen enkel wijze aansprakelijk gesteld worden voor een verlies van klanten, verlies van inkomen, gederfde winsten, etc.
4.12. WeLove2Build wordt ter beschikking gesteld zoals aangeboden zonder enige garanties van welke aard ook, waaronder begrepen de foutloosheid van WeLove2Build of de geschiktheid voor een bepaald doel.

5. Plichten van de leverancier

5.1. Confidentialiteit
5.2. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de niet algemeen bekende informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Modules, de Software etc. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal een partij informatie- en, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Beide partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.
5.3. Met betrekking tot alle gegevens en informatie die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij een partij berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt een partij zich:
5.3.1. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag.
5.3.2. deze niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van het contract.
5.3.3. de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan de partij op wie de verplichting rust in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn en gebonden door geheimhouding.
5.4. Het is de Leverancier steeds toegestaan om de gegevens te gebruiken in de volgende gevallen:
5.4.1. Om niet-gepersonaliseerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de Software en de Documentatie, enkel en alleen met het oog op het verder optimaliseren van de Software. In deze gevallen worden deze gegevens steeds geanonimiseerd volgens de op dat moment geldende privacywetgeving.
5.4.2. Voor het meten van bepaalde waarden die gebruikt worden in de facturatie van de Software of de Ondersteuning ervan.
5.5. Het is de Leverancier steeds toegestaan om in te loggen op de systemen die ter beschikking werden gesteld van de Klant, met het oog op de controle op de goede werking van de Software of het aanpassen van bepaalde gegevens in functie van het versiebeheer.
5.6. Sterkmakingsclausule m.b.t. privacy.
5.7. In aanvulling van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden wordt het privacybeleid van de software gedefinieerd in een zogenaamde “privacy policy”.
5.8. De Klant maakt zich sterk dat alle gebruikers van de overeenkomst akkoord gaan met het gebruik van de Software en de daaraan verbonden voorwaarden met betrekking tot het gebruik van gegevens, zoals eerder gedefinieerd, evenals de privacy policy die onderaan dit document beschikbaar is.

6. Doelpubliek en Gedragscode

6.1. Het is de Gebruiker enkel toegestaan om WeLove2Build te gebruiken indien hij meerderjarig en handelingsbekwaam is, en niet (tijdelijk of definitief) uitgesloten werd door WeLove2Build BVBA wegens misbruik van WeLove2Build.
6.2. De Gebruiker (Particulier, Aannemer of andere), verbindt zich ertoe om bij het gebruik van WeLove2Build:
 • • Enkel correcte, volledige en actuele informatie mee te delen, en de meegedeelde informatie onmiddellijk te corrigeren wanneer deze niet meer correct, volledig en actueel is (WeLove2Build BVBA behoudt zich het recht voor om informatie van welke aard dan ook, geplaatst door Gebruikers, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen);
 • • Geen inhoud, objecten of bestanden te plaatsen onder rubrieken die niet van toepassing zijn;
 • • Geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden, geen inbreuk te maken op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken), en geen contractuele verbintenissen t.a.v. derden te schenden;
 • • Geen misleidende, onnauwkeurige, lasterlijke, smadelijke, illegale, onfatsoenlijke, pornografische, erotische, sex- of contactzoekende informatie te verspreiden, of informatie die strijdig is met de openbare orde en/of de goede zeden;
 • • Altijd beleefd en hoffelijk te blijven, ook bij het gebruik van het interne mailsysteem;
 • • WeLove2Build niet te gebruiken om spam of kettingbrieven te verzenden, of piramidespelen te organiseren, of de persoonsgegevens die via WeLove2Build geconsulteerd kunnen worden te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • • WeLove2Build niet te gebruiken voor commerciële doeleinden die niet werden goedgekeurd door WeLove2Build BVBA. Het is Aannemer/Starter aldus niet toegelaten om Particulieren/Gebruikers te benaderen voor enige andere doeleinden, bvb. doch niet uitsluitend het verzenden van ongevraagde communicaties (‘spamming’). Persoonlijke gegevens van Particulieren/Gebruikers verzamelen is op geen enkel wijze toegestaan. In geval van enige handeling van een Aannemer/Starter in strijd met deze bepaling, zal deze aan WeLove2Build BVBA zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst een minimum forfaitaire schadevergoeding van 1.000 EUR per handeling verschuldigd zijn (waarbij elke (persoonlijk) gegeven zal gelden als één handeling), onverminderd het recht van WeLove2Build BVBA om hogere werkelijke schadevergoeding te eisen dan wel andere maatregelen te nemen teneinde dergelijke inbreuken te verhinderen dan wel te beperken.
 • • WeLove2Build niet derwijze te gebruiken dat de reputatie of de belangen van WeLove2Build BVBA of WeLove2Build worden geschaad;
 • • geen schadelijke of hinderende inhoud, objecten, bestanden (zoals virussen), of links naar schadelijke websites, te plaatsen of mee te delen via het interne mailsysteem;
 • • De intellectuele rechten (zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken) van WeLove2Build BVBA te respecteren, en geen informatie te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden en/of openbaar mee te delen, die het voorwerp is van de intellectuele rechten van WeLove2Build BVBA;
 • • Geen computerpiraterij of ‘hacking’ te plegen tegen het systeem of de server(s) van WeLove2Build.
 • • te aanvaarden dat WeLove2Build BVBA expliciete toestemming heeft om de door de Gebruikers opgegeven informatie aan te wenden voor het uitoefenen van haar activiteiten.
  6.3. De Gebruiker (Aannemer, Particulier of andere), verbindt zich ertoe om:
 • • Zijn accountgegevens (m.i.v. het persoonlijk paswoord) niet zonder de toestemming van WeLove2Build BVBA door te geven aan derden;
 • • De vertrouwelijkheid van zijn accountgegevens (m.i.v. het persoonlijk paswoord) te beschermen, en daarvoor de gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen;
 • • Geen gebruik te maken van de accountgegevens van derden (ook al zouden deze derden daar de toestemming voor gegeven hebben);
  6.4. WeLove2Build BVBA behoudt zich het recht voor om de gebruikersaccounts te schorsen of te annuleren wanneer de betreffende Niet-betalende of Betalende Aannemer of Starter zich niet houdt aan deze Gedragscode. Bovendien behoudt WeLove2Build BVBA zich het recht voor om in een dergelijk geval slechts in een beperkte of een vertraagde toegang tot WeLove2Build te voorzien. Indien een niet-betalende account lange tijd niet gebruikt wordt, of niet bevestigd wordt, kan WeLove2Build BVBA de betreffende account annuleren. WeLove2Build BVBA behoudt zich het recht voor om desgevallend de bevoegde instanties in te lichten wanneer deze Gedragscode geschonden wordt, en om de gegevens van de in overtreding zijnde Gebruiker door te geven.

7. Financiële voorwaarden (Aannemer/Starter)

7.1. WeLove2Build BVBA biedt een aantal gebruiksformules aan voor het gebruik van WeLove2Build, die via deze link kunnen geconsulteerd worden. Voor elke gebruiksformule wordt een vergoeding aangerekend.
7.2. De betalende gebruiksformules (abonnementen, al dan niet recurrent), alsook de opwaardering en/of verlenging van een account, worden aangeboden onder opschortende voorwaarde van effectieve ontvangst van betaling door WeLove2Build BVBA. WeLove2Build BVBA behoudt zich het recht voor om af te zien van een bestelling indien de betaling niet ontvangen werd binnen 14 (veertien) dagen.
De facturatie door WeLove2Build BVBA voor de betalende gebruiksformules geschiedt uitsluitend via elektronische weg.
Facturen worden pas opgesteld na ontvangst van betaling. De betalende Aannemer/Starter erkent de rechtsgeldigheid en de bewijskracht van deze facturatie, zodat deze gelijkstaat met de bewijskracht van een geschrift.
De betaling geschiedt elektronisch via een ‘payment provider’ (bvb. Ogone) naar keuze van WeLove2Build BVBA. WeLove2Build BVBA heeft de nodige voorzieningen getroffen om betalingstransacties veilig te laten geschieden, dit betreft een inspanningsverbintenis geen resultaatsverbintenis.
De voorwaarden van deze ‘payment providers’ en desgevallend van de betrokken kaartuitgevers zijn van toepassing. WeLove2Build BVBA is geen partij bij de contractuele relatie tussen (1) de betalende Aannemer/Starter en de financiële instelling(en) via dewelke de betaling geschiedt, of (2) de betrokken kredietkaartuitgever.
7.3. De verbintenis van de betalende Aannemer/Starter tot betaling voor zijn betalende gebruiksformule, wordt niet geschorst door enig gebrek in de uitvoering van een verbintenis in hoofde van WeLove2Build BVBA, of door enige ingebrekestelling vanwege deze Aannemer/Starter aan WeLove2Build BVBA.
7.4. WeLove2Build BVBA is geen terugbetaling verschuldigd indien een gebruiksformule geschorst werd wegens het niet naleven van de bovenstaande Gedragscode.
7.5. Uitgevoerde betalingen zijn niet terug betaalbaar, ook niet indien de Aannemer/Starter zelf verzoekt om een account te sluiten.
7.6. Tenzij anders weergegeven zijn alle bedragen exclusief BTW.

8. Intellectuele eigendom

8.1. De structuur en de inhoud (m.i.v. de vormgeving, teksten, bladschikking, logo’s, iconen, data, bestanden, broncode, objectcode) van WeLove2Build is beschermd door intellectuele eigendomsrechten (zoals merkenrechten, auteursrechten, rechten van producenten van databanken), die eigendom zijn van WeLove2Build BVBA dan wel van rechthebbende derden.
8.2. Het is de Gebruiker slechts toegestaan om deze structuur en inhoud te gebruiken in het kader van zijn bezoek aan WeLove2Build. Afgezien daarvan, zal niets in deze voorwaarden uitgelegd worden als een licentie van WeLove2Build BVBA voor de Gebruiker, of als overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker.
Elke vorm van reproductie, bewerking, vertaling of openbare mededeling van de auteursrechtelijk beschermde werken meegedeeld via WeLove2Build is verboden.
Elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van WeLove2Build is verboden; hetzelfde geldt voor een herhaalde en systematische opvraging en/of hergebruik van niet-substantiële delen van de inhoud van WeLove2Build, die niet kadert in het normale gebruik van WeLove2Build en/of die aan de rechtmatige belangen van WeLove2Build BVBA een ongerechtvaardigde schade, m.i.v. een louter commercieel of concurrentieel nadeel.
8.3. WeLove2Build BVBA wijst elke aansprakelijkheid af m.b.t. inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden die zouden kunnen ontstaan door de plaatsing van informatie op WeLove2Build door een Gebruiker, of de communicatie van informatie via WeLove2Build door een Gebruiker.
De gebruiker zal WeLove2Build BVBA vrijwaren tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een schending van de intellectuele eigendom van derden door deze informatie.

9. Privacy

De Gebruiker verklaart zich akkoord met het Privacy beleid van WeLove2Build BVBA, te consulteren via deze "link"

10. Ondeelbaarheid - afstand van rechten

Indien enige bepaling onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en geldigheid niet beïnvloeden van andere bepalingen, en evenmin van dat deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet strijdig is met dwingend recht.
WeLove2Build BVBA behoudt zich het recht voor dergelijke bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die er zo dicht mogelijk bij aanleunen. Geen enkele bepaling kan geacht worden een afstand van enig recht in hoofde van WeLove2Build BVBA in te houden.

11. Wettelijke en juridische bepalingen

11.1. Op de totstandkoming, interpretatie, geldigheid en uitvoering van de overeenkomst tussen WeLove2Build BVBA en de Gebruiker is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
11.2. Behoudens andersluidende wetsbepaling van dwingend recht (bvb. ter bescherming van de consument), zijn de hoven en rechtbanken te Gent uitsluitend bevoegd voor elk geschil dat zou rijzen omtrent de interpretatie, geldigheid en uitvoering van dergelijke overeenkomst.

12. Overdraagbaarheid

WeLove2Build BVBA heeft het recht deze overeenkomst en alle rechten op WeLove2Build over te dragen aan een derde die de activiteiten van WeLove2Build BVBA of de rechten op WeLove2Build overneemt.